Skip to content

Privacy Policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op Geneeskundig Behandel Overeenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij je huisarts.

Jouw privacy wordt door mij gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat ik:
  – zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens.
  – er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • De NAW gegevens in jouw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier worden 20 jaar bewaard zoals door de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de  zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
  – Naam, adres en woonplaats.
  – Geboortedatum.
  – Datum van de behandeling.
  – Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘VoetreflexPlus behandeling’.
  – Kosten van het consult.